Verhuur CreaHuis – algemene voorwaarden verhuur

HUURVOORWAARDEN SPEELTUINVERENIGING DE ORANJETUIN

De huurvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd. Bij niet nakomen van deze voorwaarden kan het bestuur besluiten om de huurovereenkomst direct te ontbinden en de huurder de toegang tot de speeltuin ontzeggen.  Bij onvoorziene bijzondere omstandigheden die tot een risico kunnen leiden voor veiligheid en/of openbare orde kan het bestuur besluiten de huur voortijdig te beëindigen en de speeltuin te sluiten. In een dergelijk geval is restitutie van de huursom mogelijk. De voorwaarden van de huurovereenkomst kunnen door het bestuur worden gewijzigd.

 1. In de speeltuin gelden deze algemene huisregels.

  Verder bij verhuur:
 2. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen.
 3. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aangegeven bestemming, als goed huisvader gebruiken.
 4. De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal veroorzaken.
 5. In de speeltuin zijn huisdieren niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan te roken in de speeltuin.
 7. Het gebruik beperkt zich uitsluitend tot gebruik door de huurder.
  Onderhuur is niet toegestaan.
 8. Gebruik van in het creahuis opgeslagen materiaal is niet toegestaan
 9. De buitenruimte blijft tijdens openingstijden van de speeltuin toegankelijk voor andere bezoekers (leden) van de speeltuin.
 10. De huurder is verplicht om eventuele schade aan gebouw en inventaris te melden en te vergoeden.
 11. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde voor verkoopdoeleinden te gebruiken. Het gebruik dient zich te beperken tot het geven van kinderfeestjes.
 12. Het is niet toegestaan verlichting of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
 13. In de huur is het gebruik van water en elektriciteit inbegrepen.
 14. Eten en drinken is niet aanwezig.
  Versnaperingen mogen worden meegenomen en genuttigd.
 15. Het nuttigen van alcoholische dranken is in de gebouwen en buitenruimte verboden. Speeltuinvereniging De Oranjetuin heeft géén horecavergunning.
 16. Versieringen mogen niet in de buurt van verlichting worden opgehangen.
 17. Het zelf meenemen van verlichting en (geluids)apparatuur is niet toegestaan.
 18. Het is niet toegestaan meer personen toe te laten dan op het contract is vermeld.
 19. Open vuur (incl. barbecue) op het gehele terrein verboden, incl. de gebouwen.
 20. Het is niet toegestaan te spitten en te graven, m.u.v. de zandbak.
 21. Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.
 22. Het meubilair van de opstallen mag niet mee naar buiten worden genomen.
 23. Na het gebruik van het gebouw is de huurder verplicht:
  – het gehuurde bezemschoon achter te laten,
  – tafels en stoelen terug te plaatsen zoals aangetroffen
  – het afval te verzamelen en zelf (thuis) weg te gooien
  – (de toiletten en) keuken schoon achter te laten
  – verlichting uit te schakelen
 24. Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur.
 25. Bij een geschil tussen huurder en contactpersoon van de speeltuinvereniging beslist het bestuur van Speeltuinvereniging De Oranjetuin. Deze beslissing is bindend.
 26. Met inschrijven gaat u akkoord met deze voorwaarden.
In de CreaHuis is het volgende aanwezig:

 • Koffie(pad) automaat
 • Waterkoker
 • Oven
 • GEEN koekast

Bij de toezichthouder:
• EHBO doos
• AED
• IJsjes, ranja, koffie en thee zijn te koop

       U dient (zo nodig) zelf mee te nemen:

  • (Plastic) bekers
  • Koffie(pads) & thee
  • Suiker & Koffiemelk (en roersticks)
  • Overige non-alcoholische dranken
  • Versnaperingen
  • Slingers
  • Knutselbenodigdheden