Algemene Ledenvergadering (ALV) 24 Januari 2018

Op 24 Januari aanstaande vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats in de speeltuin. Aanvang is om 20:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 2017
 4. Secretarieel jaarverslag
 5. Jaarrekening 2017
 6. Begroting 2018
 7. Investeringen Onderhoud
 8. Vaststellen huishoudelijk reglement
 9. Zondag Openstelling Speeltuin
 10. Benoeming bestuursleden Theermann en Bravenboer
 11. Afscheid bestuursleden Broers en de Bruijn
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Als u als lid van de vereniging de vergaderstukken wenst te ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij penningmeester@oranjespeeltuin.nl .

Het Bestuur

Geef een reactie